سازمانهای طرف قراراداد


درمانگاه تخصصی شفا هم اکنون با بیمه های

  1. خدمات درمانی نیروهای مسلح
  2. تآمین اجتماعی
  3. خدمات درمانی
  4. شهرداری
  5. بانک ملی (فقط فیزیوتراپی)

طرف قرارداد میباشد و در حال هماهنگی با سایر سازمانهای بیمه می باشد.
در صورت عقد قرارداد اطلاع رسانی خواهد شد