سازمانهای طرف قراراداد


درمانگاه تخصصی شفا هم اکنون با بیمه های

  1. خدمات درمانی نیروهای مسلح
  2. تأمین اجتماعی
  3. خدمات درمانی
  4. شهرداری

طرف قرارداد میباشد و در حال هماهنگی با سایر سازمانهای بیمه می باشد.
در صورت عقد قرارداد اطلاع رسانی خواهد شد

طراحی شده توسط وب طراحان شمیران وب