سازمانهای طرف قراراداد


درمانگاه تخصصی شفا با بیمه های ذیل قرارداد منعقد نموده است:

  1. خدمات درمانی نیروهای مسلح
  2. تأمین اجتماعی
  3. خدمات درمانی
  4. شهرداری
طراحی شده توسط وب طراحان شمیران وب