دیابت
مشاهده خبر »A trip back to your roots

Prevention of blindness from diabetes mellitus

  Report of a WHO consultation held in Geneva, 9-11 November 2005, to review the current status of diabetic retinopathy care and to define approaches for screening, early detection and management in populations in different settings   علی رغم قدیمی بودن این گزارش ، از آنجایی که بتازگی نیز در سایت  WHO  درج شده است ، به اطلاع رسید.  
مشاهده خبر
طراحی شده توسط وب طراحان شمیران وب