نکته (3)

گاهی برای گفتن کوتاهترین کلمه ، "بله" یا "نه" ، خیلی بیشتر از یک نطق باید فکر کرد
 

چاپ پیغام

طراحی شده توسط وب طراحان شمیران وب