نکته (2)

اگر امروز از زندگی لذت نبریم شاید فردا دیر باشد.

چاپ پیغام

طراحی شده توسط وب طراحان شمیران وب